НАРОДНИ МУЗЕЈ Аранђеловац

На основу Члана 21, тачка 1. Закона о јавним службама ( ''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 23/2005), Одлуке Скупштине општине Аранђеловац о оснивању установе ''Музеј у Аранђеловцу'', бр. 06-156/91 од 21.12. 1991. године и Одлуке Скупштине општине Аранђеловац о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе ''Музеј у Аранђеловцу'' бр. 06-168/07 од 26. 06. 2007. године, Управни одбор Музеја у Аранђеловцу је на својој седници од 26. 12. 2007. године донео пречишћен текст Статута ''Народног музеја'' који гласи:

 

С Т А Т У Т

НАРОДНОГ МУЗЕЈА

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом ближе се одређују:

- назив оснивача установе,
- назив и седиште установе,
- делатност установе,
- права, обавезе и одговорности у правном промету,
- представљање и заступање установе,
- унутрашња организација и статусне промене,
- органи установе и њихова овлашћења,
- права, обавезе и одговорности запослених у установи,
- планирање рада и развоја установе,
- надзор над законитости рада установе,
- друга питања од значаја за рад установе.

 

Члан 2.

Оснивач установе ''НАРОДНИ МУЗЕЈ'' у Аранђеловцу (у даљем тексту: Музеј) је Скупштина општине Аранђеловац (у даљем тексту: оснивач).

 

Члан 3.

Назив установе је: ''НАРОДНИ МУЗЕЈ''.
Седиште установе је: Аранђеловац, Улица Мишарска, број 19.

 

Члан 4.

Печат Музеја је округлог облика, пречника 35 mm.

Централну зону печата чини заштитни знак са преклопно компонованим ћириличним иницијалима НМА, розетом у горњој и укрштеним буковим гранчицама у доњој зони.
Знак је уоквирен ћириличним текстом НАРОДНИ МУЗЕЈ*АРАНЂЕЛОВАЦ .

Музеј има и мали печат пречника 20 mm исте садржине као и печат пречника 35 mm.

Штамбиљ Музеја је правоугаоног облика, димензија 45 mm x 25 mm, са текстом:

НАРОДНИ МУЗЕЈ
Бр ______________
_____________ год.
АРАНЂЕЛОВАЦ

и истоветним писмом као на печату.

 

II ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА

Члан 5.

Делатност Музеја је:

92521 – музеји, галерије, збирке;

92522 – делатност заштите културних добара, природних и других знаменитости – старање о споменику природе прве категорије, ''Пећини Рисовачи'' ;

Продаја и комисиона продаја публикација, сувенира и уметничких дела сопствене израде и ауторских радова и производа других правних и физичких лица. Селекцију свих прозвода из ове алинеје обављаће стручна комисија Музеја.

 

Члан 6.

Основну делатност Музеја чине:

- истраживање и евидентирање културних добара која уживају претходну заштиту;
- утврђивање уметничко-историјских дела (у даљем тексту: покретна културна добра);
- вођење регистра и друге законом прописане документације о културним добрима из делокруга музеолошког третмана;
- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара њиховим сопственицима или корисницима;
- старање о коришћењу културних добара у сврхе утврђене Законом о културним добрима;
- прикупљање, стручна обрада, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара у складу са Законом;
- спровођење мера техничке заштите (конзервације и рестаурације) на покретним културним добрима;
- спровођење мера физичке заштите на културним добрима која су Музеју поверена;
- издавање публикација и другог пропагандног материјала о културним добрима и резултатима рада на њиховој заштити;
- излагање културних добара јавности, организовање предавања и других облика културно-образовне и јавне делатности;
- старање о чувању и одржавању културних добара ван Музеја на територији на којој врши делатност заштите тих добара;
- други послови везани за културна добра у складу са законом и на основу закона.

 

Члан 7.

Музеј је конституисан као установа комплексног типа и у оквиру своје основне делатности спроводи мере стручне и техничке заштите културних добара из области :

- археологије,
- етнологије,
- историје,
- историје уметности,
- палеонтологије,
- техничке културе и
- на другим покретним објектима који се могу валоризовати као културна добра.

 

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ;
ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 8.

Музеј се финансира из буџета Општине, прихода намењених за вршење делатности и сопствених прихода.
Средства за рад, одржавање и остваривање програма рада од значаја за општину обезбеђују се из буџета Општине у складу са законским одредбама.

 

Члан 9.

Музеј има својство правног лица и свој жиро рачун.
Музеј у правном промету иступа у своје име и за свој рачун са свим овлашћењима.
За своје обавезе у правном промету Музеј одговара свим средствима којима располаже и која користи.

 

Члан 10.

Музеј представља и заступа директор, без ограничења.
За заступање Музеја у одређеним пословима директор може одредити заменика из реда запослених у Музеју.

 

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 11.

У Музеју не постоје унутрашње организационе јединице.
Управни одбор, на предлог директора, може одлучити да се у установи образује радна јединица.
Одлуком о образовању радне јединице утврђује се њен положај, права, обавезе и односи са другим деловима Музеја.
О осталим статусним променама Управни одбор може тражити и изјашњавање запослених путем референдума.

 

V ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 12.

Органи Музеја су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Органе Музеја именује и разрешава оснивач.
Органи Музеја се именују на 4 године (мандатни период).

1. Директор Музеја

 

Члан 13.

Пословодни орган Музеја је директор.

 

Члан 14.

Директор руководи Музејом.

 

Члан 15.

За директора Музеја може бити именовано лице које поред општих законских услова испуњава и следеће посебне услове:
- да има високу стручну спрему (завршен Филозофски факултет – група за археологију, етнологију, историју или историју уметности, односно, завршен факултет ликовних или примењених уметности);
- да има положен стручни испит у складу са Законом о културним добрима;
- да има најмање три године искуства у музејској струци.

 

Члан 16.

Начин избора и опозива директора одређује оснивач.

 

Члан 17.

Директор Музеја планира, организује и руководи процесом рада и пословањем Музеја, представља и заступа Музеј према трећим лицима и одговоран је за законити рад Музеја.

 

Члан 18.

У остваривању права, обавеза и одговорности запослених директор поступа у складу са Законом о јавним службама, Законом о раду, Законом о културним добрима, Колективним уговором и другим прописима.

 

Члан 19.

Директор је самосталан у вршењу послова из свог делокруга.
Директор спроводи ставове и одлуке донете на органима Музеја у складу са Законом, другим прописима, општим актима Музеја и интересима установе.

 

Члан 20.

Синдикат може, уколико оцени да је директор прекршио овлашћења, односно обавезе утврђене Законом и овим Статутом, да предложи надлежном органу утврђивање директорове дисциплинске оговорности.

2. Управни одбор

 

Члан 21.

Управни одбор има пет чланова, од којих су два представници оснивача, један представник матичне установе која обавља послове од интереса за Републику, један представник Завода за заштиту споменика културе и један представник запослен у Музеју.

 

Члан 22.

Начин избора и опозив Управног одбора уређује оснивач.

 

Члан 23.

Управни одбор Музеја:
- доноси Статут Музеја;
- одлучује о пословању Музеја;
- доноси Програм рада Музеја;
- усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун;
- одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом;
- бира и разрешава председника Одбора и његовог заменика;
- образује комисије и друга радна тела;
- врши и друге послове у складу са Законом и одредбама овог Статута.

 

Члан 24.

Одлука на Управном одбору сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја чланова Одбора.
У случају када Управни одбор, због спречености, не може донети одлуку из своје надлежности, а због тога може настати штета по Музеј, привремену одлуку може донети директор Музеја, о чему је дужан да извести Управни одбор на првој његовој седници.

 

Члан 25.

Управни одбор сазива председник на своју иницијативу или на захтев директора Музеја.
Управни одбор може бити сазван и на иницијативу једног члана одбора или најмање 1/3 запослених у Музеју.

 

Члан 26.

Председник и заменик Управног одбора бирају се на период од 4 године.
У току свог четворогодишњег мандата у Управном одбору председник и заменик могу бити поново бирани на исте функције у Одбору.

 

Члан 27.

Рад Управног одбора ближе се уређује пословником.

3. Надзорни одбор

 

Члан 28.

Надзорни одбор Музеја броји три члана од којих су два представници оснивача и један представник Музеја.

 

Члан 29.

Начин избора и опозива чланова Надзорног одбора уређује оснивач.

 

Члан 30.

Надзорни одбор врши надзор над пословањем Музеја, прегледа годишњи извештај, периодични и годишњи обрачун и предлог за расподелу средстава.

 

Члан 31.

Надзорни одбор сазива председник Одбора.
Надзорни одбор може бити сазван и на иницијативу директора.

 

Члан 32.

Председник и заменик председника Надзорног одбора бирају се на период и начин изнет у Члану 26. овог Статута.

 

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 33.

Радним односом у Музеју сматра се добровољни однос између запослених и установе ради обављања одређених послова, остваривања права на одговарајућу зараду и других права, обавеза и одговорности које се стичу на раду и по основу рада.

 

Члан 34.

Права, обавезе и одговорности запослених у Музеју уређују се Законом, Колективним уговором и овим Статутом.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених одлучује директор у складу са Законом и Колективним уговором.

 

Члан 35.

Запослени у Музеју имају право да организују синдикат у сврху заштите својих права и интереса утврђених Законом и Колективним уговором.

 

VII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА МУЗЕЈА

Члан 36.

Планове рада и развоја Музеја доноси Управни одбор.

 

Члан 37.

Сагласност на планове рада и развоја Музеја даје оснивач.

 

VIII ИМОВИНА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 38.

Имовину Музеја чине ствари, права и новац.

 

Члан 39.

Планом пословања утврђује се висина издвајања средстава за поједине намене у Музеју.
О набаци средстава која су предвиђена планом одлучује директор.
Управни одбор и директор одлучују о расходовању и продаји средстава.

 

Члан 40.

Материјално-финансијска средства Музеја распоређују се одлуком Управног одбора.

 

IX НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА МУЗЕЈА

Члан 41.

Надзор над законитошћу рада Музеја врши надлежни орган управе, односно, надлежни орган Републике.

 

Члан 42.

Уколико орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Музеја утврди да Музеј не испуњава Законом прописане услове за рад или не остварује Законом утврђене циљеве и задатке одредиће рок за испуњење тих услова.
Уколико Музеј у року не испуни услове из става 1. овог Члана надлежни орган може донети решење о забрани рада установе.

 

X ЈАВНОСТ РАДА МУЗЕЈА

Члан 43.

Седнице органа Музеја су јавне, а јавност се може искључити само у случајевима утврђеним Законом, односно, општим актом Музеја.
Одлуке органа Музеја објављују се на огласној табли.

 

XI ОПШТА АКТА МУЗЕЈА

Члан 44.

У Музеју се, поред Статута, доносе и следећа општа акта:
- Правилник о систематизацији радних места,
- Колективни уговор и
- друга општа акта.

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Овај Статут ступа на снагу даном објављивања, а објавиће се по добијању сагласности од стране оснивача.

 

Члан 46.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Музеја у Аранђеловцуод 4. јуна 1990. године.

Председник Управног одбора,